سعید جامی
سعید جامی
سعید جامی
دنبال کننده
1
ضربات یک مربی
00:00:31
934 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:47
702 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
برک یک مربی در حال تدریس
00:00:38
748 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:28
837 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:22
726 بازدید. یکشنبه, تیر 10, 1397
مراحل کیواکشن
00:00:08
655 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل کیو اکشن در ضربات استان
00:00:52
927 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
تمرین مناسب برای پیدا کردن وسط کیوبال
00:01:50
1091 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل بیلیارد جویان از راه دور
00:00:21
468 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل بیلیارد جویان از راه دور-
00:01:16
662 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397